Matthys Advocaten

Voor KMO's

Shop Leuven>

Soms heeft u juridische bijstand nodig


Als ondernemer zou u zich het allerliefst enkel focussen op uw bedrijf.


Spijtig genoeg komen er steevast een heel pak andere dingen bij kijken waarbij u waarschijnlijk regelmatig ook juridische vragen hebt. Daarbij gemoedsrust terugvinden is belangrijk.

KENNIS

Matthys Advocaten kan u bijstaan op verschillende gebieden:


VENNOOTSCHAPSRECHT

 • U hebt vragen rond het al dan niet oprichten van een vennootschap of wenst na te gaan of u de juiste vennootschapsvorm hanteert.
 • U en uw vennoten hebben onderling ruzie.
 • U wenst een andere handelszaak over te nemen of te fusioneren met een concurrent.
 • U en uw partner zijn beiden aandeelhouders van uw vennootschap en u gaat scheiden. Hoe moet dit nu verder met de vennootschap?
 • U hebt vragen in verband met de verplichte formaliteiten die verbonden zijn aan uw vennootschap zoals raden van bestuur, algemene vergaderingen en dergelijke of wilt hulp bij het organiseren ervan.
 • U hebt vragen bij uw statuten of wilt deze laten wijzigen.
 • U hebt vragen bij de wettelijk verplichte publicaties of wilt hulp bij het opstellen ervan.
 • ...

ONDERNEMINGSRECHT

 • Opstellen en nalezen van contracten, ook uw algemene voorwaarden.
 • Discussies tussen uw bedrijf en uw klanten, naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van een contract.
 • Consumentenrecht – u verkocht een product waar achteraf een probleem mee blijkt te zijn.
 • Huurgeschillen inzake handelshuur en de verhuur of huur van onroerende goederen door uw vennootschap – uw huurder betaalt niet, uw verhuurde pand werd in erbarmelijke staat achtergelaten, uw verhuurder laat na het gehuurde pand te herstellen of te onderhouden, uw verhuurder wil uw waarborg niet teruggeven.
 • U wordt geconfronteerd met onbetaalde facturen.
 • ...

BOUWRECHT

 • Uw aannemer komt de gemaakte afspraken niet na.
 • Er blijkt een gebrek te zijn aan uw nieuwbouw of gerenoveerde zaak (lekkend dak, stabiliteitsprobleem,…)
 • ...

PERSOONLIJK ADVIES

 • Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan wanneer u persoonlijk advies of hulp nodig hebt. De grenzen tussen zakelijk en privé lopen immers vaak door elkaar. Kijk dus ook zeker bij particulieren.

Tarieven

Speciaal voor ondernemers, stellen Matthys Advocaten drie afzonderlijke types dienstverlening voor:

Incasso

Jammer genoeg gebeurt het vaker dat klanten hun facturen niet tijdig voldoen. Wij helpen bij het invorderen.

Stand-By

Voor een vast bedrag van 750,00 euro (exclusief BTW) krijgt u 10 uur juridisch advies wanneer u dat wenst.

Klassieke bijstand

Uiteraard kunnen wij u ook dossier per dossier begeleiden. In dat geval worden het ereloon en de kosten berekend.

Let op:

Wij kijken graag voor u na of uw verzekering niet de erelonen en kosten van uw advocaat voor haar rekening zal nemen. Vaak immers geniet u van rechtsbijstand, voorzien bijvoorbeeld in een aparte polis rechtsbijstand of in uw brand-, burgerlijke aansprakelijkheids- of autoverzekering.


Incasso

Hoe moeilijker de economische tijden, hoe vaker klanten facturen niet of niet tijdig voldoen. Wij helpen bij het invorderen van uw openstaande facturen.

Achterstallige facturen helpen innen kan aan een voor u uiterst voordelig tarief waarbij u zelf zo min mogelijk verliest op het openstaande factuurbedrag. Aangezien deze voorwaarden afhankelijk zijn onder meer van het aantal dossiers dat wij voor u behandelen alsook van de omvang van de te innen bedragen, is het niet mogelijk om de volledige incassovoorwaarden hier volledig uit te werken. Neem zeker met ons contact op, zodat wij u een persoonlijke offerte kunnen bezorgen.


Stand-By Advies

Als ondernemer hebt u regelmatig nieuwe kleinere vragen waarbij u best wat juridisch advies kan gebruiken. U hebt echter misschien geen budget om aan juridische bijstand te besteden, of twijfelt om een beroep te doen op een advocaat omdat u vooraf zeker wilt zijn van de kostprijs.

Hier is de oplossing voor u.

 

Uw advocaat in stand-by

Het Stand-By-pakket heeft een vaste kost onder volgende voorwaarden:

 • De kostprijs van het pakket "Stand-By" bedraagt 750 euro en het levert u 10 uren juridisch advies.
 • De voorwaarden voor het pakket zijn:
  • U voldoet aan de definitie van kleine of middelgrote onderneming.
  • De uren kunnen vrij ingezet worden gedurende 2 jaar (dag op dag te rekenen) na de aankoop van het pakket.
  • De kantoorkosten zijn in principe inbegrepen in de kostprijs, behoudens misbruik. Eventuele gerechtskosten en uitgaven (bijvoorbeeld voor aangetekende zendingen, het gebruik van de beveiligde mededeling via e-deposit, opzoekingen in ondernemingsdatabanken) worden bijkomend aangerekend tegen hun werkelijke kostprijs (excl. 21% BTW waar verschuldigd).
  • De uren kunnen enkel gebruikt worden voor niet-procedurele prestaties. Niet-procedurele prestaties zijn onder meer: juridische adviesverlening, het opstellen of nalezen van contracten, het opstellen van brieven en ingebrekestellingen.
   Procedurele prestaties zijn alle handelingen verbonden aan het voeren van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure. Hieronder valt onder meer het opstellen van procedurestukken en aktes, het bijwonen van zittingen, het bijwonen van expertises en alle briefwisseling en handelingen die daaraan gekoppeld zijn. De uren uit het voordeelpakket zijn hiervoor niet inzetbaar.
  • Wanneer u een pakket hebt aangekocht, kan u eveneens gebruik maken van ons minimaal tarief op het vlak van erelonen voor buiten het pakket vallende prestaties en voor gewone dossieropvolging. Gedurende de ganse looptijd van de pakketuren, worden de juridische prestaties die buiten het pakket vallen, immers aangerekend aan het minimum ereloon van 90 euro per uur (exclusief BTW). De kosten worden berekend zoals hieronder aangegeven.

 Klassieke dossieropvolging

Matthys Advocaten werkt met voorschotten, tenzij er anders wordt afgesproken. Zo krijgt u geregeld een overzicht met de stand van de gepresteerde uren en gemaakte kosten in uw dossier en loopt u niet het risico op het einde van het dossier met een onverwacht hoge factuur geconfronteerd te worden.

Uw afrekening bestaat uit onderstaande elementen:

Erelonen

Het ereloon is een vergoeding voor de door de advocaat geleverde intellectuele diensten.

 • In principe wordt het ereloon per uur berekend op basis van de werkelijk gepresteerde uren. U krijgt dan ook bij iedere factuur een duidelijk overzicht van wanneer welke taken werden uitgevoerd, hoeveel tijd deze gekost hebben en welk ereloon daarvoor verschuldigd is.
 • Het uurloon wordt afgesproken bij de opstart van uw dossier en varieert tussen 90,00 en 150,00 euro per uur (excl. 21% BTW), in functie van de aard van de zaak, de hoogdringendheid ervan en de omvang van het dossier.
 • Administratieve prestaties zoals het samenstellen van stukkenbundels, reis- en wachttijden, klaarmaken van stukken voor verzending en dergelijke, worden uiteraard aan een verlaagd uurtarief van 65 euro (excl. 21% BTW) aangerekend.

Kosten

De kosten bestaan enerzijds uit de gerechtskosten en anderzijds uit de kantoorkosten en uitgaven.

 • 40,00 euro (excl. 21% BTW) opening van het dossier (onder meer opening, boekhouding, sluiting, archivering,…)
 • 0,50 euro (excl. 21% BTW) per kilometer voor verplaatsingen buiten Leuven.
 • 0,25 euro (excl. 21% BTW) per verzonden e-mail
 • 8,00 euro (excl. 21% BTW) per bij gewone post verzonden brief voor normaal formaat bij buitenmaat: werkelijke kosten
 • 10,00 euro (excl. 21% BTW) per aangetekende brief voor normaal formaat bij buitenmaat: werkelijke kosten
 • 0,25 euro (excl. 21% BTW) per pagina fax, fotokopie en brieven bij buitenmaat.
 • 8,00 euro (excl. 21% BTW) dactylografie per pagina voor akten, conclusies en adviezen.
 • De werkelijke kosten verbonden aan het elektronisch neerleggen van procedurestukken en het overmaken ervan via de beveiligde kanalen, te vermeerderen met 21% BTW waar verschuldigd.
 • De gerechtskosten en de uitgaven, de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties, te vermeerderen met 21% BTW waar verschuldigd.


Logo Matthys Advocaten>

CONTACT

Neem contact op en u hoort van ons uiterlijk de volgende werkdag.

Pieter Coutereelstraat 34 - 3000 Leuven

+32 16 502 619

yannick@matthysadvocaten.be

Consultaties vinden plaats in ons kantoor aan het station van Leuven

Martelarenplein 20 E - 3000 Leuven.

Deontologie


Algemene deontologie


Meester Yannick Matthys oefent haar beroep uit in eigen naam. Als advocaat moet meester Matthys alle deontologische verplichtingen en reglementen naleven die verbonden zijn met haar beroep. Indien u deze zelf wenst na te lezen, kan u ze terugvinden op www.balieleuven.be/reglementen.php en www.advocaat.be.


Wie houdt er toezicht op de naleving van deze deontologie?


Meester Matthys is lid van de balie van Leuven. De balie zelf is aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies (1000 Brussel, Staatsbladsstraat 8 - www.advocaat.be.) die de veertien Nederlandstalige balies van Belgie vertegenwoordigt.
De balie wordt bestuurd door een stafhouder en door de Raad van de Orde. Deze organen worden verkozen door de advocaten van het arrondissement. De ambtsperiode van de stafhouder bedraagt twee jaar. Hij vertegenwoordigt de balie en organiseert haar dagelijks bestuur en beheer, alsook de vergaderingen van de Raad van de Orde, controleert of de advocaten de deontologie toepasen en bemiddelt en komt tussen in geschillen tussen advocaten en cliënten, rechters en elkaar.


Wat te doen als u een klacht zou hebben?


We doen er alles aan om uw dossier naar uw volle tevredenheid af te handelen. Loopt er toch iets niet zoals u het zou wensen, neem dan contact met ons op en laat het ons weten. We zullen er alles aan doen om de situatie recht te zetten en gehoor te geven aan uw opmerkingen.
Bent u niet tevreden met de aangeboden oplossing, dan kan u schrijven naar de stafhouder van de balie te Leuven op onderstaand adres:

 • STAFHOUDER BALIE LEUVEN
 • Gerechtsgebouw, F. Smoldersplein 5, 3000 Leuven.
 • Tel.: 016 21 45 47 - Fax: 016 22 14 92
 • E-mail: secretariaat@balieleuven.be

Mr. Matthys is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie van 9 oktober 2009.
U kunt meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php


Verzekering


De aansprakelijkheid van meester Matthys is steeds beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meester Matthys is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 1.250.000,00 euro. Indien u dat wenst kan er voor uw dossier een hogere verzekering worden afgesloten. Daarvoor moet dan wel een bijkomende premie betaald worden.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is AMLIN EUROPE (Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel).

 

 

 

 

 

 

 

 

Toga gebruiksklaar